Algemene voorwaarden Motosale

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Motosale.

Motosale is een product van Keienberg Consultants. gevestigd te Amersfoort.
Contactgegevens van Keienberg vind u hier

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.motosale.nl
hierna te noemen : "Motosale")
gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.
Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken.

 1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site
 2. Specifiek gedeelte voor de adverteerder

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Inhoud site

 1. Motosale heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
  Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter
  afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf
  verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
  Motosale draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele
  verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. Motosale probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen.
  Motosale is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen
  koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens

 1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw
  gegevens waaronder,
  mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en
  zover relevant, uw naam, adres, postcode volledig,
  juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op
  enige wijze gebruik te maken van de site.
 2. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een
  overeenkomst met u te sluiten.
 3. Voor het goed functioneren van de site kan Motosale informatie verzamelen,
  onder meer door middel van IP-gegevens en cookies.
  Met deze informatie kan eigenaar onderdelen van de site en aangeboden diensten
  afstemmen op de wensen van de gebruikers.
  De service en het gebruiksgemak van Motosale wordt hierdoor voor de gebruiker
  verhoogd.
 4. Omdat de medewerkers van Motosale dit voor zichzelf ook wensen, respecteert
  Motosale ieders privacy en zal gegevens
  dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de
  service aan de gebruiker van Motosale.
  Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan
  derden ter beschikking gesteld (*).
  Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).
  (*) Indien Motosale gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze
  inbreuk pleegt
  op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw
  gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mailadres,
  aan derden te verstrekken. Door gebruik te maken deze site, gaat u hier
  uitdrukkelijk mee akkoord.
 5. Motosale kan naar andere websites verwijzen, (bijvoorbeeld door middel van een
  hyperlink, banner of button).
  Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site.
  Motosale heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit
  erkent u.
 6. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt
  onder de privacyregels van dienstverlener.
  Motosale heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit
  erkent u.
 7. Indien u niet wenst dat Motosale het in dit artikel genoemde beleid voert,
  adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Motosale,
  maar gebruik te maken van een ander advertentiemedium.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder
  begrepen de rechten op de teksten,
  afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of
  bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal,
  formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen,
  berusten bij Motosale, haar licentiegevers en/of adverteerders.
  Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste
  advertenties worden geschonden dan is het aan de gEDUpeerde (adverteerder)
  om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.
  Motosale staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
 2. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen
  aan derden en/of te verveelvoudigen
  anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer
  en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5 Spam/harvesten

 1. Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn
  gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen,
  is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst
  met de adverteerder direct met betrekking tot
  het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)
  gegevenste verwerken voor enig ander doel,
  hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
  • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s)
   waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet
   direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht
   of het boodschappen betreft van commerciële aard;
  • een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële
   producten of diensten aanbiedt,
   zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben
   op het gevraagde of aangebodene;
  • e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Motosale.nl te
   verzamelen om welke reden dan ook.

 2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde
  verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of
  ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist,
  een direct opeisbare boete van 1.000,- (duizend euro)
  per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één
  gebeurtenis, zulks onverminderd het
  bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting

 1. Motosale behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik
  van de site indien u op enige wijze handelt
  in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Motosale om
  nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen
  en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
Motosale garandeert niet:

 1. dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de
  aangeboden producten goed van kwaliteit,
  veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 2. dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door
  hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist,
  volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal
  uitvoeren;
 3. dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
 4. dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Motosale sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook,
  direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan
  door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder
  zal Motosale in geen geval aansprakelijk zijn
  voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit
  uit:
  • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die
   zouden zijn ingegeven door op de site
   geplaatste advertenties;
  • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
  • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de
   specificaties zoals gemeld op de site;
  • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Motosale, waaronder de site,
   door een derde;
  • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft
   gesloten door gebruikmaking van de site.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
  directe en/of indirecte schade gelden niet
  indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Motosale of haar
  ondergeschikten.
 3. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een
  advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 9 Vrijwaring


 1. U vrijwaart Motosale volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op
  enige wijze voortvloeiende uit en/of verband
  houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen

 1. De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner
  of button) naar de websites van derden.
  Motosale heeft geen zeggenschap over deze websites. Motosale is niet verantwoordelijk
  voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

 1. Motosale spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen
  verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
  Motosale legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten
  uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden
  met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen

 1. Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard
  of vernietigd wordt, zullen de overige
  bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Motosale zal
  dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde
  bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling
  in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door
Motosale aangepast worden.
Motosale adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Hoofdstuk 2: Advertenties

 1. De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk
  1 van toepassing indien u ook advertenties
  wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site

 1. Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het
  door hem aangeboden product overeenkomt met
  de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een
  advertentie geeft u Motosale toestemming
  de informatie over het betreffende product te plaatsen.
 2. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Motosale op een
  andere wijze dan beschreven is op Motosale.
 3. Gelijk met het aanbieden van uw product op de site dient u ook een prijs te
  bepalen, waarvoor het product kan worden gekocht.
  Indien u vergeet een prijs te melden bij de advertentie, heeft Motosale het
  recht de advertentie te verwijderen.
 4. Motosale behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten
  van advertenties in te korten of te wijzigen.
  Motosale behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van
  redenen te verwijderen van Motosale.
  Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
  • de betreffende producten zijn in een verkeerde rubriek geplaatst;
  • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of
   onvolledige wijze beschreven;
  • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele
   eigendomsrechten van derden;
  • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken
   aan de eigendom van derden;
 5. het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel
  geplaatst;
 6. het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat
  discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins
  onrechtmatig.
 7. advertenties die anderszins naar de mening van Motosale aanstootgevend zijn;
 8. er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 9. het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd
  product;
 10. de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming
  terwijl hiervoor niet is betaald.
 11. advertenties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden
  maar deze betaling is uitgebleven.
  • U vrijwaart Motosale tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de
   bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van
   derden.

Artikel 14 Betaling

 1. Voor de plaatsing van een advertentie bent u als particulier geen vergoeding
  verschuldigd aan Motosale.
 2. Rechtspersonen die als bedrijf, handelaar, importeur of anderzijds beroepsmatig
  aan motosale deelnemen kan een vergoeding worden gevraagd.
  Deze vergoeding zal door Motosale per gebruiker worden bepaald, en schriftelijk
  aan gebruiker worden meegedeeld. Deze vergoeding is niet met
  terugwerkende kracht door Motosale te vorderen.
 3. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Motosale
  na te komen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Motosale gerechtigd rente in
  rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet
  vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand
  wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen
  door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder
  noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
 5. Indien Motosale genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen
  rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle
  daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door
  u aan Motosale worden vergoed.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Motosale voor directe schade wegens toerekenbare
  tekortkomingen met betrekking tot de juiste,
  volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag
  dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Motosale.
 2. Motosale is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
  schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
Feedback